Forum för feministiska föräldrar

 
| FOFF | NETIKETT | RESURSER | STOCKHOLM | GÖTEBORG | NORRKÖPING | ARBETSGRUPPER | FRÅGOR | LÄSNING |

 

Läsning

Uppsatser

Allmänt om feminism

Klassiker

Arbetsdelning och jämställdhet

Inför föräldraskapet

Förskola - skola

Föräldraförsäkring

Barn- och ungdomsböcker

 

Uppsatser

Linnéa Bruno (2007) Pappagruppen - herrklubb eller profeministisk rörelse? D-uppsats i sociologi, Lunds universitet.
Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för den svenska pappagruppsverksamheten att bidra till ökad jämställdhet mellan könen – ett av verksamhetens mest uttalade mål. Ideal om faderskap, negativa motbilder, upplevt motstånd mot den pappa man vill vara, homosocialt begär samt uttalade eller outtalade maktanspråk, är i fokus.

Madelene Nilsson (2007) Genustrubbel. En c-uppsats som behandlar föräldraledighet, föräldraskap och pappor i relation till maskulinitet. Undersökningen är genomförd via intervjuer med föräldralediga pappor som tar ut sin del av föräldraledigheten. Analysens slutsats blir att maskulinitet inte är något fast och statiskt. Det kan inte ses som något stillastående och oföränderligt som reproduceras i samhället. Trots den pågående förändringen av maskulinitet i relation till föräldraskap är det något som i huvudsak skapas och görs i motsatsförhållande till femininitet.

Kajsa Haraldson (2007) Snipp- och snoppsnack. En studie av feministiska föräldrars tal med barn om kropp och sexualitet, c-uppsats.
Resultaten visar att de föräldrar som deltog i studien använde sig av flera strategier för att ge barnen bra relationer till sina kroppar. Föräldrarna hade överlag en avspänd inställning till barnens sexualitet. De försökte motverka omvärldens heteronormativitet, talade öppet med barnen och benämnde alla kroppsdelar.

Bodil Alvarsdotter (2002) Barnbokens kön - Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden, Magisteruppsats 20 p i Biblioteks- och informationsvetenskap
Bokförlagen i undersökningen tycker att genusperspektivet i barnlitteraturen är oviktigt, rent av ett ”politiskt mode”. Flickor läser oftare böcker som är riktade mot pojkar, än tvärtom. Lektörerna som bedömer böcker i bibliotekstjänsts sambindningslistor bedömer sällan böcker utifrån genusanalys. Det ges avslutningsvis exempel på metoder att använda vid bedömning av barnböcker ur ett genusperspektiv.

Mia Bjurklint och Eva Helén (2005) Spökar Barbie och Batman fortfarande? - En genusstudie av förskolans dokumentation, b-uppsats
En analys av dokumentationen/portföljerna på en förskola utifrån ett genusperspektiv. Uppsatsen visar hur förskolebarn mellan 1-3 år beskrivs i text och bild. Flickor och pojkar  beskrivs olika och det sker omedvetet. Vilket visar att genus skapas och upprätthålls även i dokumentationen på förskolan.

Maria Hulth och Ninnie Ingelson (2005) Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan, d-uppsats.
Utredningen bygger på en enkätundersökning riktad till förskolepersonal inom Stockholm stad. Resultaten visar att kärnfamiljen fortfarande är norm i arbetet med "familj" och att förskolans likabehandlingsideal försvårar för personalen att lyfta fram och positivt bekräfta barn till homo- och bisexuellas familjebild.

Maria Hulth och Madeleine Stigar (2005) En steril reproduktion? - en analys av normerna kring adoptivföräldraskapet, c-uppsats.
Resultatet visar att normerna för adoptivföräldraskapet grundar sig på det biologiska föräldraskapet som i sin tur motiverar/befäster den heterosexuella kärnfamiljen som norm.

Henkel, Kristina (2004) Flickor pojkar kanske barn, b-uppsats.
En analys av de föreställningar som ligger bakom formuleringarna om jämställdhet i förskolans läroplan och i regeringens proposition Kvalitet i förskolan som kom hösten 2004

Henkel, Kristina (2005) Vi har inte tid, c-uppsats.
En intervjustudie om motstånd mot jämställhet i förskolan där förskolechefer, statsdelsansvariga för förskolan och skolborgarådet intervjuas.

Allmänt om feminism

Björk, Nina (1996) Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Wahlström & Widstrand

Björk, Nina (2000) Sirenernas sång. Tankar kring modernitet och kön Wahlström & Widstrand

Dahlerup, Drude (2002) “Genussystemet på nytt” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4

Elvin-Nowak, Ylva; Thomsson, Heléne (2003) Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män, Albert Bonniers Förlag

Freedman, Jane (2003) Feminism – en introduktion, Liber AB

Gemzöe, Lena (2002) Feminism, Bilda förlag

Gålmark, Lisa (2005) Vadå feminist, Bonnier Carlsen

Hirdman, Yvonne (2001) Genus Om det stabilas föränderliga former, Liber AB

Holmberg, Carin (1996) Det kallas manshat: En bok om feminism Anamma Böcker AB

Klassiker

Key, Ellen (1996) Barnets århundrade, Informationsförlaget
Key tillhör de så kallade särartsfeministerna som i början av 1900-talet hävdade att män och kvinnor hade olika uppgifter i samhället, men att de var lika mycket värda. Hon vann internationellt genomslag under sin tid när hon bland annat genom detta verk, förde upp barnens rättigheter till samhällelig och politisk diskussion.

Arbetsdelning och jämställdhet

Forssén, Annika; Carlstedt, Gunilla (2003) Varsågod och var stark. Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet, Studentlitteratur
En bok som är värd att läsa och reflektera över. Hur värderar vi det arbete och den omsorg som utförs i hemmet och som tidigare var kvinnors ansvar? Hur vill vi ha det idag?

Holmberg, Carin (1993) Det kallas kärlek, Anamma Böcker AB
Denna bok baseras på intervjuer som Carin Holmberg har gjort med unga par, utan barn, som betraktar sig som jämställda. Kan väcka många intressanta diskussioner omkring arbetsfördelning i hemmet etc.

Wetterberg, Thomas (2002) Vill man ha jämställdhet?, Fritzes

Inför föräldraskapet

Juul, Jesper (1997) Ditt kompetenta barn. På väg mot nya värderingar för familjen, Wahlström & Widstrand
En bok om barnuppfostran och familjen, där Jesper Juul ifrågasätter den traditionella patriarkala familjestrukturen och auktoritär uppfostran. Lämnar utrymme för föräldrar att hitta nya lösningar på konfliktsituationer i familjen.

Nilsson, Johan (2003) Koka makaroner, Wahlström & Widstrand
En snabbläst och tankvärd bok där Johan Nilsson beskriver sina tankar omkring att bli och att vara pappa.

Salmson, Karin red. (2002) Uppdrag: MAMMA, Albert Bonniers Förlag AB
En samling texter av olika välkända unga kvinnor som rakt och ärligt beskriver sina vedermödor och nöjen omkring att bli och att vara mamma.

Söderberg, Leni (1999) Mammapraktika. Graviditeten vecka för vecka, B. Wahlströms Bokförlag
En praktisk bok för er som vill följa graviditetens utveckling och få ordentliga råd omkring, kost, motion, komplikationer, förlossning etc. utan att för den skull bäddas in i ett traditionellt könsrollstänkande. I denna reviderade upplaga gör Leni Söderberg ett gott försök att rikta sig till såväl blivande mammor som pappor. Helt utan stereotypa tankesätt kan dock boken tyvärr inte sägas vara.

Förskola - skola

Davies, Bronwyn (2003) Hur flickor och pojkar gör kön, Liber AB

Gens, Ingemar (2002) Från Vagga Till Identitet: Hur Flickor Blir Kvinnor Och Pojkar Blir Män, Bokförlaget Seminarium

Havung, Margareta (2000) Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet, Department of Educational Research, Box 23 501, S-200 45 Malmö

Lena Kåreland (red)(2005) Modig och stark – eller ligga lågt
Om hur barns könsmedvetenhet kan formas av barnlitteraturen.

Lenz-Taguchi, Hillevi (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan HLS Förlag

Martin, Jane Roland (1985) Transforming the Liberal Curriculum: Rewriting the Story of Sophie and Emile Wellesley Centers for Women

Odelfors, Birgitta (1998) Förskolan i ett könsperspektiv, Studentlitteratur

Svaleryd, Kajsa (2003) Genuspedagogik, Liber AB
En bok som lättfattligt och praktiskt förklarar och ger övningar på hur man kan arbeta med frågor omkring jämställdhet och kön i skolan. Boken innehåller ett helt matnyttigt kapitel med nivåanpassade övningar för såväl barn som vuxna – kan med fördel användas i föräldragrupper för att få igång diskussioner.

Tallberg Broman, Ingegerd (2002) Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida exempel, Studentlitteratur

Wahlström, Kajsa (2003) Flickor, pojkar och pedagoger, Sveriges utbildningsradios förlag AB

Walkerdine, Valerie (1988) The mastery of reason. Cognitive development and the production of rationality. London: Routledge.
Angående flickor och matematik och samtalsmetodik med barn

Pedagogiska magasinet (2003) Temanummer om Genus, nr 4

NIKKmagasin (2003) Hvem er klasserommets vinnere och tapere?, nr. 2

Föräldraförsäkring

Brandth, Berit; Kvande, Elin (2003) ”’Home Alone’ Fathers, i NIKKmagasin no 3
Artikeln behandlar Brandths och Kvandes norska intervjustudie av män som tagit ut föräldraledighet under längre tid och varit ”ensamma hemma” med barnen. En av de poänger som de redogör för är att dessa fäder genom sitt direkta samspel med barnen har haft möjlighet att utveckla en ny förmåga och en helt unik relation till sina barn. Bland annat har de lärt sig att nästan intuitivt tolka barnens signaler, något som annars ofta fortsätter tolkas via modern.

Jansson, Fredrik; Pylkkänen, Elina; Valck, Lizbeth (2003) En jämställd föräldraförsäkring? Bilaga 12 till LU 2003 SOU 2003:36, Fritzes

Klinth, Roger (2002) Att göra pappa med barn. Den svenska pappapolitiken 1960-95, Boréa Bokförlag

Barn och ungdomsböcker

Lång lista på böcker och DVD att ladda ned >>

Tormod Haugen, Prinsussan Klura och draken
Boken handlar om prinsessor som slåss mot drakar och räddar prinsar, som de sen inte vill gifta sig med. (Inte för de allra minsta barnen)

Annette Lundborg och Mimmi Tollerup-Grkovic, Malins mamma gifter sig
med Lisa
En bra bok som på ett mysigt och bra sätt handlar om hur Lisa och hennes familjs vardag ser ut.

Eva Lindström, Vilma och Mona spanar och smyger
Om två självständiga och kreativa tjejer som ser mysterier var de än tittar. (ålder 3+)

Lena Landström, Fyra hönor och en tupp
Jätterolig bilderbok som handlar om fyra hönor som blir hunsade av en kaxig liten tupp. Men så åker de på kurs och lär sig säga ifrån, och sedan blir det jämställt hemma i hönsgården.  http://www.z.lanbib.se/fyrahonor.htm

Åsa Lind, Sandvargen
En nyttig bok om mod där huvudpersonen är en tjej. Tar upp mycket tankar om världen, självkänsla etc. (ålder 5+)

Pija Lindenbaum, Gittan och Gråvargarna
Gittan är rädd för att hoppa över diken och för att smutsa ner sig. En dag går hennes förskola på utflykt i skogen. Gittan blir kvar själv och blir kompis med de läskiga Gråvargarna. En bra saga om mod och att våga byta roll.

Pija Lindenbaum, När Åkes mamma glömde bort

Ana Maria Machado, En nästan bakvänd historia
Boken handlar om prinsessa som inte vill gifta sig med prinsen. (Inte för de allra minsta barnen)

Robert Munsh, Prinsessan Papperspåse

Katarina Kuick, Elin starkast i världen

Thierry Lenain, Har Loppan snopp

Mats Källblad, Vimmelgrind
Underfundigt seriealbum, har två jämbördiga barn av olika kön som huvudpersoner samt en stentuff morsa: http://www.kallblad.se/htmls/bocker-dillfalten.htm (Ålder 7+)

Dillfälten
En äventyrshistoria med lagom farliga bovar som kidnappar barnen.

Mutterloppet
Handlar om ett lantligt folkrace.

Per Gustavsson, Så gör prinsessor
En cool och annorlunda bok om prinsessor. Jättebra är för att visa att prinsessor idag spelar ishockey ,om de vill, samt fäktas med drakar om det skulle behövas.

Solveig Hägerström, Resan till Ulliga bergen, Jättens borg, Staden som ligger vid vattnet
En serie böcker om mod, att finna sig själv, att leva i fosterfamilj, att ha en mamma men kanske inte som andra mammor, vänskap och riddarprinsessor som räddar prinsar som blivit bortrövade.

Ulf Stark, Min syster är en ängel
En underbar bok för litet större barn http://www.barnboken.nu/cgi/kort/9150100327.shtml

Bo här och där
Tar upp varannaveckasboende litet smått och är en gullig och roande bok i övrigt också. http://www.kanalen.org/bok/rec.php?id=828-

Alfons
Fint exempel på mindre givna familjekonstellationer, där närvaron av en annan pappa eller mamma kan tänkas eller tänkas bort.

En dag med Johnny
En liten pojke åker tåg till sin pappa och tillbringar en dag med honom. Författaren skriver om familjer som inte är kärnfamiljer, i en serie böcker är det mamman som stuckit och pappan som blivit kvar med deras gemensamma barn och hennes barn sedan tidigare. I en annan serie är mamman död och författaren tar upp den problematiken. www.borholmberg.com

Flickans lilla
handlar om tre flickor som samlar namn på flickors könsorgan, står upp och kissar och säger ”utta pillutta du har ingen mutta” till pojkar som retas och säger att de inte har snopp. Roligt och viktigt om att ha ett namn för flickors och kvinnors kön, att säga snippa.

Martin Widmark och Britt Sternehäll, Sjörövar Rakel och kapten Snorfinger

Stina Wirsén, Vem är arg
Bra för att det är "han" som har hjärta på sej och är allmänt snäll, medan "hon" är den som bråkar. (1-3 år)

Stina Wirsén, Vems byxor?"
Handlar om en nalle, en fågel och en kanin och om att de ska få på sig rätt kläder för att gå ut. Inga kön. (1-3 år)

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad av Karin Hansson 2006-05-18. För mer information mejla kontakt@foff.se